Floordi Quảng Ngãi thi công nhà Mrs Hảo (TT. Chợ Chùa, QNg)