Floordi Quảng Ngãi thi công nhà Mrs Hà (128 Lê Trung Đình QNg)