Floordi Quảng Ngãi thi công Lamri tường + Ốp Trần Lamton D8807 Nhà Chú Đức – Tư Nghĩa

Thi công hoàn thiện ngày : 04/09/2020